A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

QUYẾT ĐỊNH Về việc lựa chọn danh mục SGK lớp 1 năm học 2020 - 2021

Về việc lựa chọn danh mục SGK lớp 1 năm học 2020 - 2021

UBND QUẬN HOÀNG MAI

  TRƯỜNG TIỂU HỌC LĨNH NAM

Số:  08/QĐ-THLN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

     Lĩnh Nam, ngày  06 tháng 5 năm 2020

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________________________________________________

                                                                 QUYẾT ĐỊNH

                                     Về việc lựa chọn danh mục SGK lớp 1 năm học 2020 - 2021

 

                                      HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC LĨNH NAM

 

       Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình Giáo dục phổ thông;

       Căn cứ Quyết định số 4507/QĐ-BGD&ĐT ngày 21/11/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt danh mục SGK lớp 1 sử dụng trong cơ sở Giáo dục phổ thông;

       Căn cứ Quyết định số 180/QĐ-BGD&ĐT ngày 20/01/2020 của Bộ GD&ĐT phê duyệt danh mục SGK lớp 1 môn Tiếng Anh sử dụng trong cơ sở Giáo dục phổ thông;

      Căn cứ Thông tư 01/2020/TT-BGD&ĐT ngày 30/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn lựa chọn SGK trong cơ sở Giáo dục phổ thông;

       Căn cứ  Quyết định số 512/QĐ-BGD&ĐT ngày 21/02/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt danh mục SGK lớp 1 sử dụng trong cơ sở Giáo dục phổ thông;

     Căn cứ vào Quyết định 1715/QĐ-UBND ngày 24/4/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Hà Nội;

       Căn cứ vào công văn 1350/SGDĐT- GDPT ngày 04/5/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020 - 2021;

      Căn cứ Kế hoạch số 09/KH-THLN ngày 16/3/2020  của trường Tiểu học Lĩnh Nam về lựa chọn bộ sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020 – 2021;

      Căn cứ vào Tờ trình số 04/TTr-HĐLC-SGK ngày 06/5/2020 của Hội đồng lựa chọn SGK lớp 1 năm học 2020 – 2021 trường TH Lĩnh Nam,

         

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Lựa chọn danh mục sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020 - 2021 sử dụng trong trường Tiểu học Lĩnh Nam (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Danh mục sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020 - 2021 được thông báo công  khai  trong buổi họp Hội đồng sư phạm; Công khai niêm yết tại phòng Hội đồng sư phạm và trang Website của trường từ ngày 06/5/2020 đến hết ngày 05/9/2020.

Điều 3. Các bộ phận có liên quan và các ông, bà có tên trong Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020 - 2021 của trường Tiểu học Lĩnh Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

 

Nơi nhận:                                                                  

       - Như Điều 3 (để t/h);

       - Lưu VP.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thị Thúy Hường

 

 

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1 NĂM HỌC 2020 - 2021

(Kèm theo Quyết định số:  08/QĐ-THLN ngày 06/5/2020 của Hiệu trưởng trường TH Lĩnh Nam về việc lựa chọn danh mục SGK lớp 1 năm học 2020 - 2021)

 

TT

Môn

Tên bộ sách được lựa chọn – NXB

 

  1.  

Toán

Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục

  1.  

Tiếng Việt

Cánh diều

  1.  

Tự nhiên  và Xã hội

Cánh diều

  1.  

Hoạt động trải nghiệm

Cánh diều

  1.  

Giáo dục thể chất

Cánh diều

  1.  

Đạo đức

Cánh diều

  1.  

Âm nhạc

Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục

  1.  

Mỹ  thuật

Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục       

9 .

Tiếng Anh

Explore Our World

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan