A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo tuyển sinh lớp 1 năm học 2021 -2022 của trường Tiểu học Lĩnh Nam

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2021 - 2022

Căn cứ Điều lệ trường Tiểu học;

Căn cứ Công văn số 1199/SGDĐT-QLT ngày 13/4/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2021 - 2022;

Căn cứ Công văn số 833/UBND-GDĐT ngày 19/4/2021 của UBND quận Hoàng Mai về việc chuẩn bị công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2021 - 2022;

Căn cứ Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 27/5/2021 của UBND quận Hoàng Mai về việc tuyển sinh vào mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2021 - 2022;

Căn cứ vào biên bản họp ngày 22/4/2021 của nhà trường với UBND phường Lĩnh Nam;

Căn cứ vào kết quả điều tra số học sinh trong độ tuổi tuyển sinh trên địa bàn; căn cứ vào tình hình thực tế về CSVC và đội ngũ cán bộ giáo viên nhà trường.

Trường tiểu học Lĩnh Nam ban hành kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2021 2022 cụ thể như sau:

          A. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1. Tổ chức tuyển sinh đúng Quy chế, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, hướng dẫn tuyển sinh đầy đủ, rõ ràng, công khai, tạo thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở nhà trường; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học.

2. Điều tra chính xác số trẻ 6 tuổi trên địa bàn phường Lĩnh Nam, phân tuyến và giao chỉ tiêu, đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh. Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo nắm rõ: tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, phương thức tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.

          3. Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm: tăng quy mô tuyển sinh, tăng chất lượng công tác tuyển sinh; tăng cường cơ sở vật chất của nhà trường, giảm số học sinh trái tuyến, giảm số học sinh/lớp; tăng số học sinh được học 2 buổi/ngày.

4. Nhà trường không vận động, quyên góp và thu các khoản ngoài quy định khi tuyển sinh.

5. Cá nhân chịu trách nhiệm với nhiệm vụ được giao trước cấp trên trực tiếp; Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm trước UBND Quận và phòng Giáo dục và Đào tạo về công tác tuyển sinh của đơn vị.

B. NỘI DUNG TUYỂN SINH

1. Phương thức và đối tượng:

a. Phương thức: Thực hiện phương thức xét tuyển theo tuyến tuyển sinh do UBND Quận quy định; tiếp tục sử dụng phần mềm hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến.

b. Đối tượng: Những học sinh trong độ tuổi vào học lớp 1.

2. Độ tuổi tuyển sinh:

Tuổi của trẻ vào học lớp 1 là 06 tuổi (sinh năm 2015). Trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em ở nước ngoài về nước có thể vào học lớp 1 ở độ tuổi từ 07 đến 09 tuổi. Nhà trường không nhận trẻ thiếu tuổi vào lớp 1.

3. Hồ sơ tuyển sinh:

          - Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 1 (theo mẫu) đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp hoặc in phiếu trên hệ thống đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến;

- Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ;

- Bản phôtô Sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của Công an Quận hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của Công an phường Lĩnh Nam trước ngày 26/4/2021.

4. Thời gian tuyển sinh:

* Tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến: từ ngày 12/7/2021 đến hết ngày 14/7/2021.

* Tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp: từ ngày 23/7/2021 đến hết ngày 28/7/2021 (theo giờ hành chính). Lịch cụ thể như sau:

- Ngày 23/7/2021 đến ngày 26/7/2021: Nhận hồ sơ tuyển sinh từ tổ 1à tổ 10.

- Ngày 27/7/2021 đến ngày 28/7/2021: Nhận hồ sơ tuyển sinh từ tổ 11à tổ 19.

          *  Lưu ý:

          - Trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến: Cha (mẹ) học sinh có thể đối chiếu hồ sơ tuyển sinh tại trường đăng ký tuyển sinh từ khi nhận được thông báo đăng ký tuyển sinh trực tuyến thành công đến hết ngày 28/7/2021.

- Thời gian tuyển sinh bổ sung học sinh (nếu nhà trường tuyển sinh chưa đủ chỉ tiêu được giao và được cấp trên phê duyệt, cho phép trường được tuyển sinh bổ sung học sinh cho đủ chỉ tiêu): Từ ngày 30/7/2021 đến ngày 01/8/2021.

- Công tác đảm bảo về phòng, chống dịch Covid-19: Căn cứ diễn biến của dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội, trong trường hợp đến thời điểm tổ chức tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2021 - 2022 vẫn còn ảnh hưởng bởi dịch Covid -19, Hội đồng tuyển sinh của nhà trường thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, UBND Quận (chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết và xây dựng các phương án cụ thể...), đảm bảo sự an toàn và sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

5. Chỉ tiêu và địa bàn tuyển sinh:

- Chỉ tiêu:  450 học sinh/ 10 lớp.

- Địa bàn: Từ tổ 01 à tổ 19 phường Lĩnh Nam - Hoàng Mai - Hà Nội.

(Đính kèm phụ lục PL1b)

C. LỊCH HỌC CỦA CÁC KHỐI SAU KHI TUYỂN SINH

Khối 1, 2, 3, 4, 5: Học 2 buổi/ngày.

          D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1. Phân công trách nhiệm

1.1. Ban giám hiệu:

- Chủ động phối hợp với UBND và Công an phường Lĩnh Nam trong công tác điều tra số trẻ trong độ tuổi tuyển sinh trên địa bàn phường; xây dựng Kế hoạch công tác tuyển sinh năm học 2021 - 2022 của trường, báo cáo phòng GD&ĐT. Tham gia đầy đủ Hội nghị hướng dẫn về công tác tuyển sinh do Sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT tổ chức hướng dẫn.

- Thông báo công khai tại trường tuyến tuyển sinh do UBND Quận quy định; chỉ tiêu tuyển sinh và các quy định về độ tuổi, hồ sơ, thời gian tuyển sinh. Thực hiện nghiêm túc quy định tại Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (công khai về cam kết chất lượng GDĐT, các điều kiện đảm bảo chất lượng và thu chi tài chính).

- Tuyên truyền, hướng dẫn cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh về tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1.

- Nhà trường thành lập Hội đồng tuyển sinh trình Trưởng phòng GD&ĐT Quận ra Quyết định thành lập. Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác tuyển sinh, đảm bảo chính xác, khách quan, công bằng, đúng chỉ tiêu được giao.

- Chuẩn bị cơ sở vật chất, thành lập tổ công tác hỗ trợ và triển khai tuyển sinh trực tuyến của trường.

- Trong thời gian tuyển sinh, nhà trường không thu hoặc vận động cha mẹ học sinh đóng góp các khoản ngoài quy định cho nhà trường.

- Thực hiện nghiêm túc quy định, quy trình tuyển sinh và hạn chế ở mức cao nhất việc tuyển sinh trái tuyến, đặc biệt trong trường hợp nhà trường đã tuyển đủ chỉ tiêu được giao.

- Tổ chức cấp mã số học sinh: Nhà trường hoàn thành việc cấp mã số tuyển sinh (kèm mật khẩu) cho cha mẹ học sinh trước ngày 28/5/2021. Hướng dẫn cha mẹ học sinh kiểm tra thông tin cá nhân, kết quả tuyển sinh của học sinh theo đúng quy định; đảm bảo bảo mật thông tin mã học sinh và mật khẩu; bố trí bộ phận thường trực hướng dẫn, giải đáp, hỗ trợ, xử lý những khó khăn của học sinh, cha mẹ học sinh về mã học sinh và các nội dung khác về tuyển sinh theo quy định.

- Chủ động phối hợp với cơ quan Y tế phường và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo của các cấp (trong trường hợp đến thời điểm tuyển sinh lớp 1 năm học 2021 - 2022 vẫn còn ảnh hưởng bởi dịch Covid-19).

- Phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên trực trong thời gian tuyển sinh để hướng dẫn, giải quyết kịp thời các khó khăn, thắc mắc, tạo thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh.

- Kết thúc tuyển sinh, nhà trường lập danh sách học sinh đã tuyển thông qua hệ thống hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến, báo cáo kết quả tuyển sinh với UBND phường và phòng GD&ĐT.

1.2. Các thành viên trong Hội đồng tuyển sinh:

- Trực trong thời gian tuyển sinh theo sự phân công của Hội đồng tuyển sinh để hướng dẫn, giải quyết kịp thời các khó khăn, thắc mắc, tạo thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh. Thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo của các cấp (chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết và xây dựng các phương án cụ thể,...) đảm bảo sự an toàn và sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

- Thực hiện nghiêm túc các quy định, quy trình về công tác tuyển sinh đảm bảo chính xác, khách quan, công bằng, đúng chỉ tiêu được giao.

- Khi tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh của học sinh, cán bộ tuyển sinh phải kiểm tra kĩ hồ sơ, đặc biệt phải kiểm tra sự trùng khớp của các thông tin về cá nhân HS như: họ tên, ngày sinh, nơi sinh... trong Giấy khai sinh, Sổ hộ khẩu, dữ liệu tuyển sinh trực tuyến (nếu có) nếu thấy trùng khớp, cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải ghi vào mặt sau của bản sao Giấy khai sinh: “Đã kiểm tra khớp với bản chính hộ khẩu và hồ sơ tuyển sinh” sau đó ký và ghi rõ họ tên, Hiệu trưởng ký và đóng dấu xác nhận. Bản sao giấy khai sinh có xác nhận này sẽ là căn cứ để ghi vào hồ sơ học tập, cấp văn bằng chứng chỉ cho học sinh sau này. Cán bộ tuyển sinh và Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm về việc kiểm tra và xác nhận trên.

1.3. Tổ hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến:

- Trực hỗ trợ cha mẹ học sinh trong thời gian tuyển sinh trực tuyến.

- Tổng hợp danh sách học sinh tham gia tuyển sinh trực tuyến, cập nhật dữ liệu tuyển sinh vào phần mềm sổ điểm điện tử (chậm nhất 03/8/2021).

         2. Chế độ báo cáo và tiến độ thực hiện

- Nhà trường công khai, tuyên truyền kế hoạch tuyển sinh trên các phương tiện thông tin đại chúng của phường, của trường, niêm yết tại cổng trường và khu vực tuyển sinh (khi được phòng GD&ĐT Quận phê duyệt).

          - Từ ngày 21/7/2021 đến ngày 22/7/2021: Trường tổng hợp số lượng học sinh đã đăng ký tuyển sinh trực tuyến.

- Chậm nhất 11h00 ngày 29/7/2021: Trường nộp báo cáo phòng GD&ĐT về kết quả tuyển sinh và đề xuất tuyển bổ sung nếu còn chỉ tiêu.

- Trước ngày 04/8/2021: trường nộp báo cáo chính thức công tác tuyển sinh về PGD&ĐT (gửi kèm danh sách học sinh đã tuyển sinh).

Trên đây là Kế hoạch tuyển sinh lớp 1 của trường Tiểu học Lĩnh Nam năm học 2021 - 2022. Đề nghị các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên nghiêm túc thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT Quận;

- UBND phường Lĩnh Nam;

- CB, GV, NV nhà trường;

- Cổng TTĐT trường;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thúy Hường

 


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết