A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch tuyển sinh năm học 2019-2020

  

 UBND QUẬN HOÀNG MAI

TRƯỜNG TIỂU HỌC LĨNH NAM 

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 Số:  12 / KH -THLN 

         Lĩnh Nam, ngày 27 tháng 5 năm 2019 

    

KẾ HOẠCH

TUYỂN SINH  VÀO LỚP 1 NĂM HỌC 2019 - 2020


          Căn cứ vào Điều lệ trường tiểu học;

        Căn cứ Công văn số 412/SGD&ĐT-QLT ngày 29/1/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2019 - 2020;

         Căn cứ vào Công văn số 510/UBND­­-PGD&ĐT, ngày 19/3/2019 của UBND Quận Hoàng Mai về việc chuẩn bị công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2019 – 2020;

         Căn cứ Kế hoạch số 163/KH-UBND ngày 17/5/2019 của UBND quận Hoàng Mai về việc tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2019 - 2020;

          Căn cứ vào biên bản họp ngày 04/4/2019 của trường tiểu học Lĩnh Nam với UBND phường Lĩnh Nam;

        Căn cứ vào kết quả điều tra số trẻ trong độ tuổi tuyển sinh trên địa bàn; căn cứ vào tình hình thực tế về CSVC và đội ngũ cán bộ giáo viên nhà trường;

          Trường tiểu học Lĩnh Nam ban hành kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 trường tiểu học Lĩnh Nam năm học 2019 - 2020 cụ thể như sau:

          A. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

     1. Tổ chức tuyển sinh (TS) đúng Quy chế, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, thuận lợi cho học sinh (HS) và cha mẹ HS; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học.

      2. Điều tra chính xác số HS ở từng độ tuổi trên địa bàn, phân tuyến và giao chỉ tiêu hợp lí, đảm bảo đủ chỗ học cho HS, tránh tình trạng quá tải. Thực hiện công khai kế hoạch TS, đảm bảo năm rõ: tuyến TS, chỉ tiêu TS, thời gian TS, phương thức TS và trách nhiệm trong công tác TS.

     3. Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm: Tăng quy mô TS, tăng chất lượng công tác TS, tăng cường cơ sở vật chất cho trường, giảm số học sinh trái tuyến, giảm số học sinh/lớp. Tăng số học sinh được học 2 buổi/ngày.

      4. Trường tuyệt đối không được vận động, quyên góp và thu các khoản ngoài quy định khi TS.

     5. Cá nhân chịu trách nhiệm với nhiệm vụ được giao trước cấp trên trực tiếp; Thủ trưởng đơn vị là người chịu trách nhiệm cuối cùng.

         B. NỘI DUNG

1. Phương thức và đối tượng:

      a. Phương thức: Thực hiện phương thức xét tuyển theo tuyến TS do UBND Quận quy định; tiếp tục sử dụng phần mềm hỗ trợ TS trực tuyến.

       b. Đối tượng: Những học sinh trong độ tuổi vào học lớp 1.

2. Độ tuổi dự tuyển:

      Tuổi của trẻ vào học lớp 1 là 06 tuổi (sinh năm 2013). Trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em ở nước ngoài về nước có thể vào học lớp 1 ở độ tuổi từ 07 đến 09 tuổi. Trường tuyệt đối không nhận trẻ thiếu tuổi vào lớp 1.

3. Hồ sơ dự tuyển:
      - Đơn xin học (theo mẫu) đối với trường hợp TS bằng hình thức trực tiếp;

      - Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ;

      - Bản phôtô Sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an quận hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công an phường Lĩnh Nam.

4. Thời gian tuyển sinh:

            * Tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến: từ ngày 01/7/2019 đến hết ngày 03/7/2019.

          * Tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp: từ ngày 13/7/2019 đến hết ngày 18/7/2019.

        * Lịch cụ thể như sau:

- Ngày 13/7 đến ngày 15/7/2019: Nhận hồ sơ TS từ tổ 1à tổ 9.

             - Ngày 16/7 đến ngày 17/7/2019: Nhận hồ sơ TS từ tổ 10 à tổ 23.

             - Ngày 18/7: Nhận hồ sơ TS còn lại của tất cả các tổ.

          *  Lưu ý:

          - Trường hợp TS bằng trực tuyến: Khi nhận được thông báo đăng ký TS trực tuyến thành công, cha mẹ HS có thể đối chiếu hồ sơ TS tại trường đến hết ngày 18/7/2019.

         - 11h00’ ngày 19/7/2019, nhà trường báo cáo công tác TS về phòng GD&ĐT (theo mẫu). Nếu trường tuyển sinh chưa đủ chỉ tiêu được giao hoặc số học sinh nộp hồ sơ vào trường vượt chỉ tiêu tuyển sinh được giao thì trường báo cáo về phòng GD&ĐT (kèm theo danh sách HS dự kiến tuyển bổ sung). Căn cứ vào tình hình cụ thể của trường, phòng GD&ĐT tham mưu với UBND Quận cho phép trường được tuyển sinh bổ sung học sinh cho đủ chỉ tiêu từ ngày 20/7/2019 đến ngày 22/7/2019.

5. Chỉ tiêu và địa bàn tuyển sinh:

          - Chỉ tiêu:  444 học sinh/10 lớp.

          - Địa bàn: Từ tổ 1 à tổ 23 phường Lĩnh Nam - Hoàng Mai - Hà Nội.

        C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

     1. Chủ động phối hợp với UBND phường trong công tác điều tra số trẻ trong độ tuổi TS trên địa bàn được phân công, chủ động xây dựng kế hoạch công tác TS năm học 2019 - 2020 của trường, báo cáo phòng GD&ĐT. Tham gia đầy đủ hội nghị hướng dẫn về công tác TS do Sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT tổ chức hướng dẫn.

     2. Thông báo công khai tại trường tuyến TS do UBND quận quy định; chỉ tiêu TS và các quy định về độ tuổi, hồ sơ, thời gian TS. Thực hiện nghiêm túc quy định tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GDĐT về thực hiện công khai đối với cơ sở GDĐT thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (công khai về cam kết chất lượng GDĐT, các điều kiện đảm bảo chất lượng và thu chi tài chính).

    3. Tuyên  truyền, hướng dẫn cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, HS và cha mẹ HS chuẩn bị cho công tác triển khai TS trực tuyến vào lớp 1.

     4. Chuẩn bị  cơ sở vật chất; thành lập Tổ công tác hỗ trợ và triển khai TS trực tuyến vào lớp 1.

     5. Nhà trường thành lập Hội đồng TS do Trưởng phòng GD&ĐT Quận ra Quyết định thành lập.

     6. Tổ chức cấp mã số học sinh: các trường phải hoàn thành việc cấp mã số tuyển sinh (kèm mật khẩu) cho cha mẹ HS trước ngày 25/5/2019. Hướng dẫn cha mẹ HS truy cập vào trang sổ liên lạc điện tử để theo dõi, kiểm tra thông tin cá nhân, kết quả học tập, kết quả tuyển sinh của HS theo đúng quy định; đảm bảo bảo mật thông tin mã học sinh và mật khẩu, bố trí bộ phận thường trực hướng dẫn, giải đáp, hỗ trợ, xử lý những khó khăn của HS, cha mẹ HS về mã học sinh, sổ liên lạc điện tử và các nội dung khác về tuyển sinh theo quy định.

      7. Tổ chức tuyển sinh:

       a. Khi tiếp nhận hồ sơ của HS, cán bộ TS phải kiểm tra kỹ hồ sơ, đặc biệt phải kiểm tra sự trùng khớp của các thông tin về cá nhân HS như: họ tên, ngày sinh, nơi sinh…trong giấy khai sinh, hộ khẩu, dữ liệu TS trực tuyến (nếu có), nếu thấy trùng khớp cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải ghi vào mặt sau của bản sao giấy khai sinh: “Đã kiểm tra khớp với bản chính khai sinh và hộ khẩu” sau đó ký và ghi rõ họ tên, Hiệu trưởng ký và đóng dấu xác nhận. Bản sao giấy khai sinh có xác nhận này sẽ là căn cứ để ghi vào hồ sơ học tập, cấp văn bằng chứng chỉ cho HS sau này. Cán bộ TS và Hiệu trưởng nhà trường phải chịu trách nhiệm về việc kiểm tra và xác nhận trên;

       b. Trong thời gian TS các trường tuyệt đối không được thu hoặc vận động cha mẹ HS đóng góp các khoản ngoài quy định cho nhà trường.

      c. Thực hiện nghiêm túc quy định, quy trình tuyển sinh và hạn chế ở mức cao nhất việc tuyển sinh trái tuyến, đặc biệt đối với các trường đã tuyển đủ chỉ tiêu được giao.

    8. Lãnh đạo nhà trường phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên trực trong thời gian TS để hướng dẫn, giải quyết kịp thời các khó khăn thắc mắc, tạo thuận lợi cho HS và cha mẹ HS (theo biểu đính kèm).

    9. Kết thúc TS các trường lập danh sách học sinh đã tuyển thông qua hệ thống hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến, báo cáo kết quả TS với UBND phường và phòng GD&ĐT.

     10. Chế độ báo cáo và tiến độ thực hiện:

     - Nhà trường công khai, tuyên truyền kế hoạch TS trên các phương tiện thông tin đại chúng của phường, của trường, niêm yết tại cổng trường và khu vực TS (khi được phòng GD&ĐT Quận phê duyệt).

      - Từ ngày 10/7/2019 đến ngày 12/7/2019: trường tổng hợp số lượng HS đã đăng ký TS trực tuyến.

      - 11h00 ngày 19/7/2019, trường báo cáo phòng GD&ĐT về kết quả TS.

      - Trước 11h00 ngày 23/7/2019: trường nộp báo cáo nhanh công tác TS về phòng GD&ĐT.

      - Trước 11h00 ngày 26/7/2019: trường nộp báo cáo chính thức công tác TS về PGD&ĐT (gửi kèm danh sách HS đã TS).

        Trên đây là kế hoạch TS lớp 1 của trường TH Lĩnh Nam năm học 2019 - 2020. Nhà trường đề nghị các đồng chí cán bộ, giáo viên của trường nghiêm túc thực hiện./.

 

Nơi nhận:     

          - Phòng GD&ĐT Quận;

          - UBND phường Lĩnh Nam;

           - CB, GV, NV nhà trường;

           - Lưu: VT.

                                 HIỆU TRƯỞNG

                                        ( Đã ký)

 

 

                         Nguyễn Thị Thúy Hường

 

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết